Hanarol.pl
Współpraca
Ogólne warunki świadczeń gwarancyjnych

1. Artur Potas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HANAROL Artur Potas z siedzibą w Tyrzynie, nr 20, 08-480 Maciejowice („HANAROL”) udziela kupującemu gwarancji, zapewniając dobrą jakość i sprawne działanie Produktów na okres wskazany w karcie gwarancyjnej, nie dłuższy jednak niż 36 miesięcy od daty sprzedaży Produktu przez HANAROL. Gwarancja obejmuje Produkty wyprodukowane przez HANAROL. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanejrzeczy.

2. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku użytkowaniu Produktów zgodnie z przeznaczeniem i według wytycznych zawartych w instrukcji użytkowania oraz instrukcji montażu.

3. Naprawa gwarancyjna bez ważnej karty gwarancyjnej i dokumentu potwierdzającego datę zakupu Produktu wyprodukowanego przez HANAROL bezpośrednio od HANAROL albo jego partnera biznesowego, z którym HANAROL posiada zawartą stałą umowę o współpracy („Dystrybutora”), nie będzie wykonana, a HANAROL nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności. Okres Gwarancji na Produkt sprzedany przez Dystrybutora nie może przekroczyć okresu wskazanego w ust. 1 zd. 1 niniejszych Ogólnych warunków świadczeń gwarancyjnych HANAROL.

4. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

5. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu Produktu wyprodukowanego przez HANAROL bezpośrednio od HANAROL albo od Dystrybutora.

6. W przypadku stwierdzenia wad Produktu użytkownik jest zobowiązany do wstrzymania się z jego użytkowaniem, niezwłocznego poinformowania HANAROL, zabezpieczenia Produktu przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Reklamacje winny być składane pisemnie pod rygorem nieważności z dokładnym opisem zaistniałej wady. Do złożonej reklamacji użytkownik zobowiązany jest dołączyć dokumentację zdjęciową, dokładny opis usterki, wskazać wady lub usterki Produktu oraz podać okoliczności i przyczyny ich powstania. Użytkownik umożliwi HANAROL lub osobom przez HANAROL wskazanym dokonanie oględzin i badania Produktu uznanego przez użytkownika za wadliwe w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji.

Na żądanie HANAROL użytkownik dostarczy urządzenie, którego dotyczy reklamacja, w miejsce wskazane przez HANAROL.

8. W przypadku zakupu Produktu przez użytkownika od Dystrybutora, warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji od klientów Dystrybutora jest przedstawienie potwierdzenia dokonania zakupu u Dystrybutora, z którego wynikać będzie wyraźnie data dokonanej sprzedaży. Dystrybutor zobowiązany jest do sporządzenia dokładnej dokumentacji zdjęciowej, wykonywania wstępnej oceny zgłoszonej reklamacji Produktu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności, wskazania wad lub usterek Produktu i podania przyczyny ich powstania i przekazania tych informacji HANAROL na piśmie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje klientów Dystrybutora muszą być składane Dostawcy wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora w trybie wskazanym powyżej. Użytkownik umożliwi HANAROL lub osobom przez HANAROL wskazanym dokonanie oględzin i badania Produktu uznanego przez użytkownika za wadliwe w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji.Na żądanie HANAROL użytkownik dostawczy urządzenie, którego dotyczy reklamacja, w miejsce wskazane przez HANAROL.

9. HANAROL ma prawo do wstrzymania się wobec użytkownika z realizacją zgłoszonych roszczeń w związku z reklamacjami do czasu uregulowania przez podmiot, który nabył urządzenie, którego reklamacja dotyczy, wszystkich zaległych należności wobec HANAROL.

10. HANAROL jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktu jest nieistotna, HANAROL może obniżyć cenę Produktu, dokonując zwrotu części zapłaconej ceny uprawnionemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji. Strony mogą także za obustronnym porozumieniem na piśmie pod rygorem nieważności ustalić szczegóły dotyczące odrębnych warunków usunięcia wady.

11. HANAROL podejmie działania mające na celu ustalenie przyczyny i usunięcie wady w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od daty zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana do 14 dni roboczych od chwili pozytywnego rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Elementy, które mogą być odłączone od Produktu bez znacznego naruszenia jego konstrukcji, w porozumieniu z HANAROL mogą być zdemontowane samodzielnie przez użytkownika oraz niezwłocznie odesłane do siedziby HANAROL po otrzymaniu przez zgłaszającego roszczenie gwarancyjne informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Demontaż jakichkolwiek elementów może być wykonywany przez użytkownika po uprzednim otrzymaniu przez użytkownika zgody HANAROL.

13. W przypadku dostarczenia części, której zgłoszenie reklamacyjne dotyczy, do siedziby HANAROL przez firmę kurierską wskazaną przez HANAROL, naprawa będzie wykonana bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia części albo Produktu. Po uprzednim uzgodnieniu z HANAROL warunków przesyłki kurierskiej i potwierdzeniu ich przez HANAROL w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej, koszty przesyłki kurierskiej pokrywa HANAROL. Po dokonaniu naprawy element zostanie odesłany przez HANAROL na adres użytkownika i zostanie zamontowany samodzielnie przez użytkownika w porozumieniu z HANAROL.

14. Obsługę gwarancyjną może wykonywać, pod rygorem utraty praw gwarancyjnych, wyłącznie serwis firmy HANAROL.

15. Niniejsza gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polski.

16. Niniejszy dokument gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień użytkownika Produktu z tytułu rękojmi za wady Produktu.

17. Części wymienione w okresie gwarancji stanowią własność HANAROL.

18. HANAROL, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek powstałych z jego winy, zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy. W przypadku stwierdzenia, że wada lub usterka nastąpiła z przyczyn leżących po stronie kupującego lub innej osoby trzeciej, wszystkie koszty związane z naprawą ponosi podmiot zgłaszający roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji. Klasyfikację usterek jak i ich usuwanie dokonuje serwis HANAROL. W przypadku nieuzasadnionego wezwania przez użytkownika serwisu HANAROL wszystkie koszty związane wezwaniem ponosi podmiot zgłaszający roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji.

19. Gwarancja nie obejmuje:

a) naturalnego zużycia części przy normalnej eksploatacji, spowodowanego właściwościami tych elementów,

b) uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie będąc przedstawicielem HANAROL, naprawiały lub modyfikowały urządzenie,

c) uszkodzeń spowodowanych przez części i akcesoria niezatwierdzone przez HANAROL, a które zostały zamontowane w urządzeniu,

d) zewnętrznych skutków mechanicznych uszkodzeń Produktu spowodowanych uderzeniami twardych przedmiotów lub powstałych w wyniku wypadku,

e) uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez użytkownika obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która widoczna była podczas eksploatacji Produktu.

20. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

a) nieprzestrzegania zaleceń zawartych w dostarczonej przez Producenta dokumentacji, w tym instrukcji użytkowania i montażu Produktu w zakresie prawidłowej instalacji, eksploatacji, konserwacji lub regulacji,

b) dokonania modyfikacji w konstrukcji Produktu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody HANAROL i zapewnienia nadzoru serwisu HANAROL na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami,

c) użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

d) uszkodzenia Produktów spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

e) uszkodzeń Produktu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,

f) w przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiających ich identyfikację,

g) w przypadku uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

21. Wady Produktów wynikłe na skutek ich transportu lub montażu dokonywanego przez użytkownika lub na jego zlecenie, mogą być usuwane przez HANAROL wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika na warunkach odrębnie uzgodnionych pomiędzy Stronami.