Hanarol.pl
Aktualności
24.01.2024
Projekt unijny - Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej linii osłon okiennych

Przedsiębiorstwo HANAROL Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej linii osłon okiennych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.3 "Innowacje w MŚP".

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku osłon okiennych poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Projekt obejmuje zakup nowoczesnego urządzenia, które będzie wykorzystywane w procesie produkcyjnym elementów składowych produktów osłonowych. Inwestycja umożliwi zaoferowanie na rynku nowoczesnych produktów o wysokiej jakości i niepowtarzalnych cechach użytkowych.

Całkowita wartość projektu: 819.011,38 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 468 000 zł
Okres realizacji projektu: 01/04/2023 - 31/12/2023