Hanarol.pl
Współpraca
Ogólne Warunki Współpracy

§ 1

Przedmiot OWW

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy Dystrybutorów z firmą HANAROL sp. z o.o. (Dawniej Artur Potas; dalej również jako „OWW”) dotyczą wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Arturem Potasem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą HANAROL sp. z o.o. (Dawniej Artur Potas) z siedzibą w Tyrzynie, nr 20, 08-480 Maciejowice, NIP: 8262215214, REGON: 522052889 (dalej również jako „Dostawca”), a podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność gospodarczą, zwanymi dalej Dystrybutorami (dalej również jako „Umowy”). Przedmiotem niniejszych OWW jest szczegółowe określenie warunków współpracy handlowej pomiędzy Dostawcą a Dystrybutorem w zakresie sprzedaży systemów osłonowych będących w aktualnej ofercie handlowej Dostawcy (dalej również jako „Produkt” lub „Produkty”), w celu dalszej ich odsprzedaży przez Dystrybutora na rzecz osób trzecich.

2. Od dnia zawarcia Umowy, Dystrybutor staje się stałym odbiorcą Produktów oferowanych przez Dostawcę.

 

§ 2

Zobowiązania Stron

1. Dystrybutor zobowiązuje się do zakupu u Dostawcy Produktów, a następnie zobowiązuje się oferować je osobom trzecim zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Dostawca zobowiązuje się do terminowego realizowania zaakceptowanych zamówień Dystrybutora oraz udzielania w miarę możliwości informacji o sprzedawanych Produktach.

3. Dystrybutor sprzedaje Produkty, które nabył od Dostawcy osobom trzecim, we własnym imieniu i na własny rachunek. Dystrybutor zobowiązany jest ponadto do podjęcia wszelkich starań, aby nie doszło choćby nawet do nieumyślnej zamiany produktów nie pochodzących od Dystrybutora na Produkt od niego nabyty.

4. Dystrybutor zobowiązany jest do dbania o dobre imię i renomę Dostawcy.

5. Dystrybutor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących warunków zawartej Umowy w zakresie dostaw, płatności oraz odbioru zamówionych Produktów i uiszczenia zapłaty, jak również informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych Dostawcy, a także zobowiązuje się do niewykorzystywania lub przetwarzania powyższych informacji dla innych celów niż cele związane z dokonywaniem zamówień u Dostawcy. W wypadku naruszenia powyższego zakazu Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

6. W razie naruszenia przez Dystrybutora obowiązku wskazanego w § 2 ust. 5 OWW Dystrybutor zapłaci na rzecz Dostawcy karę umowną w wysokości 30.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty nadania przez Dostawcę wezwania do zapłaty. Dostawca może dochodzić naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary umownej.

 

§ 3

Zamówienia

1. Pełny asortyment Produktów, których sprzedaży dotyczy Umowa jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy – www.hanarol.pl.

2. Podstawą sprzedaży Produktów przez Dostawcę jest zamówienie Dystrybutora złożone pocztą, faxem lub bezpośrednio u Dostawcy, na ustalonym przez Dystrybutora wzorze formularza, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty odbioru Produktów, umożliwiającym Dostawcy dokonanie potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji. Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, jeżeli jego zrealizowanie nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

3. Zamówienie winno zawierać:

- firmę i siedzibę Dystrybutora,

- rodzaj zamawianych Produktów wraz z wymiarami oraz z podaniem kodu Produktu,

- ilość zamawianych sztuk Produktu,

- termin odbioru zamówionych Produktów,

- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dystrybutora.

Dystrybutor zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza zamówienia podając wszystkie niezbędne dane. Skutki nieprawidłowego, w tym nieczytelnego, wypełnienia formularza obciążają Dystrybutora. Jeżeli z tego powodu Dostawca poniesie szkodę wywołaną zawinionym działaniem lub zaniechaniem Dystrybutora, Dostawca będzie mógł dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

4. Złożone zamówienie przyjęte jest do realizacji po potwierdzeniu go (na piśmie, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail) przez Dostawcę, w którym to potwierdzeniu określona będzie ilość i rodzaj Produktów oraz przewidywana cena, a także termin dostawy. Dostawca dopuszcza realizację zamówień „doraźnych” w trybie uzgodnionym z Dystrybutorem.

5. Strony zgodnie oświadczają, że Dostawca ma prawo do częściowej realizacji zamówienia.

6. Anulowanie złożonego zamówienia przez Dystrybutora wymaga pisemnej zgody Dostawcy.

7. Dystrybutor może dokonać zmian w złożonym zamówieniu w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, jednakże tylko w przypadku, gdy zamówione uprzednio Produkty nie zostały jeszcze przez Dostawcę zafakturowane.

8. W przypadku konieczności wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia, termin realizacji liczony jest od chwili zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Dostawcy.

9. Hanarol zastrzega sobie prawo do odmowy przeróbki lub naprawy wyrobów, które nie są produkowane przez naszą firmę. Zobowiązujemy się poinformować klienta na piśmie o niemożności zrealizowania takiego zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Hanarol.

 

§ 4

Cena i Warunki płatności

1. Cena Produktu jest ustalana na podstawie cennika Produktów oferowanych przez Dostawcę (dalej również jako „Cennik Produktów”).

2. Dostawca ma prawo do dokonania zmiany Cennika Produktów. Dostawca poinformuje Dystrybutora o zmianach Cennika Produktów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem pocztą, faxem, wiadomością e-mail lub bezpośrednio. Zmiana Cennika Produktów nie stanowi zmiany Umowy.

3. Cena Produktu zamówionego przez Dystrybutora będzie ustalona zgodnie z ceną podaną w Cenniku Produktów Dostawcy obowiązującą w dniu, w którym Dostawca otrzymał zamówienie od Dystrybutora.

4. Ceny podane w Cenniku Produktów nie zawierają kosztów transportu.

5. Do ceny określonej w Cenniku Produktów, Dostawca doliczy podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.

6. Obniżenie ceny poniżej poziomu z Cennika Produktów będzie dopuszczalne jedynie w przypadkach uzasadnionych ilością zamawianego asortymentu, wielkością zamówienia, zapłatą w formie przedpłaty lub rekompensatą uzgodnioną pomiędzy Stronami za koszty poniesione przez Dystrybutora w celu sprzedaży Produktów z oferty Dostawcy, na podstawie odrębnego porozumienia Stron. Warunki współpracy Dostawcy oraz Dystrybutora w zakresie udzielanych rabatów określane są na mocy odrębnie ustalonego porozumienia, sporządzonego pomiędzy Stronami.

7. Zapłata należności za Produkty zostanie przez Dystrybutora dokonana w terminie podanym w fakturze VAT, nie krótszym niż 7 dni. W przypadku opóźnienia Dystrybutora w zapłacie jakiegokolwiek zobowiązania na rzecz Dostawcy, Dostawca, w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Dystrybutorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może zmienić termin płatności, określony w zdaniu poprzednim, według swojego uznania.

8. Przy każdym zamówieniu, którego wartość przekracza kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) warunkiem jego realizacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia, w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia zgodnie z § 3 ust. 4 OWW, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany w potwierdzeniu zamówienia. Za dzień zapłaty zaliczki przelewem uważany będzie dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Dostawcy.

9. Otrzymanie faktury końcowej należy potwierdzić pisemnie, co stanowi jednocześnie potwierdzenie otrzymania dostarczonego Produktu.

10. Zapłata przez Dystrybutora może nastąpić w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy. Zapłata w gotówce dopuszczalna jest do kwoty określonej w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

11. W przypadku opóźnienia z zapłatą Dystrybutor zobowiązany jest do zapłacenia Dostawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od wartości niezapłaconej należności naliczanych za każdy dzień opóźnienia do dnia zapłaty.

12. Jeżeli Dystrybutor przekroczy termin zapłaty ceny zakupu Produktów w jakimkolwiek zamówieniu, Dostawca, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, ma prawo wstrzymać sprzedaż lub dostawę Produktów na rzecz Dystrybutora, niezależnie od jakichkolwiek ustaleń poczynionych w tym zakresie.

13. W razie zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 4 ust. 7 i 12 OWW, Dystrybutorowi nie przysługuje prawo obciążenia Dostawcy jakimikolwiek kosztami, które powstały lub mogą powstać, w szczególności z tytułu zmienionego terminu dostawy, skrócenia terminu płatności lub wstrzymania dostaw Produktów.

14. Jeżeli Dystrybutor ma wobec Dostawcy niezapłacone zobowiązania, Dostawca jest uprawniony do zaliczenia dokonanych przez Dystrybutora wpłat na poczet wcześniejszych zobowiązań. Dostawca poinformuje pisemnie Dystrybutora o takim zaliczeniu dokonanej wpłaty.

15. W przypadku naruszenia terminu płatności przez Dystrybutora, Dostawca uprawniony jest do dochodzenia, oprócz należności głównej i odsetek ustawowych za opóźnienie, w transakcjach handlowych, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego. Ponadto Dostawca uprawniony jest do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją każdej należności w wysokości zryczałtowanej, wynoszącej 10% sumy windykowanych należności.

16. Dystrybutorowi nie służy wobec Dostawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu wzajemnych należności.

17. W przypadku przekroczenia przez Dystrybutora terminu płatności jakiejkolwiek należności związanej z realizacją Umowy, Dostawca ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich należności, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły.

18. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Dystrybutora do wstrzymania płatności za zamówione Produkty w całości ani w części.

19. Z tytułu każdorazowo otrzymanej zaliczki Dostawca zobowiązuje się wystawić fakturę zaliczkową a podczas wydania produktów fakturę końcową.

 

§ 5

Zastrzeżenie własności

1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności wydanego Produktu do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Dystrybutora wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dodatkowymi. Jeżeli Dystrybutor nie dokona zapłaty w określonym przez Dostawcę terminie, wówczas Dostawca ma prawo zażądać od Dystrybutora zwrotu Produktów. Dostawca ma również prawo do dochodzenia odszkodowania, jeżeli Produkt został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość Produktu odebranego przez Dostawcę jest niższa od kwoty należnej z tytułu sprzedaży.

2. Na żądanie Dostawcy, Dystrybutor ma obowiązek ubezpieczyć Produkt, którego zastrzeżenie dotyczy, od ognia i innych zdarzeń losowych, na czas trwania zastrzeżenia prawa własności. Na każde wezwanie Dostawcy, Dystrybutor ma obowiązek okazać Dostawcy potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia składki. W razie braku realizacji powyższego obowiązku, Dostawca uprawniony jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Dystrybutora.

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Produktu, którego zastrzeżenie dotyczy, od chwili wydania go przez Dostawcę ciąży na Dystrybutorze.

 

§ 6

Warunki dostawy

1. Strony dopuszczają następujące formy dostawy zamówionych Produktów:

a) odbiór osobisty przez osobę upoważnioną przez Dystrybutora z magazynu Dostawcy,

b) dostawa do siedziby Dystrybutora,

c) dostawa do innego miejsca na terenie Polski, wskazanego przez Dystrybutora
w zamówieniu.

2. W przypadku dostawy w formie określonej § 6 ust. 1 lit. b) i c), organizacja przewozu zamówionych Produktów obciąży Dostawcę, przy czym koszty przewozu pokrywa Dystrybutor.

3. W przypadku dostawy w formie określonej w § 6 ust. 1 lit. b) i c) Dystrybutor zobowiązany jest do zapewnienia Dostawcy warunków umożliwiających szybki i bezpieczny rozładunek zamówionych Produktów. Rozładunek Produktów pozostaje po stronie Dystrybutora, którego wyłącznie obciąża koszt i ryzyko rozładunku. Dystrybutor zobowiązuje się do dokonania rozładunku w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu pojazdu na miejsce przeznaczenia.
W przypadku opóźnienia w rozładunku, Dystrybutor zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z przestojem pojazdów Dostawcy według stawek określonych przez Dostawcę.

4. W przypadku braku możliwości dokonania rozładunku zamówionych Produktów w miejscu wskazanym przez Dystrybutora, w szczególności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, Dostawca uprawniony jest do odmowy dokonania rozładunku i powrotu z transportowanymi Produktami do magazynu Dostawcy. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim ryzyko i koszty transportu obciążają Dystrybutora, a Dostawca nie popadnie w opóźnienie z wykonaniem swojego zobowiązania. W niniejszym przypadku Strony zobowiązane są do uzgodnienia nowego terminu dostawy.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Produktów od chwili ich odbioru przez Dystrybutora. Od chwili wydania Produktów, na Dystrybutora przechodzą ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia.

6. Dostawca dostarczy Produkty wraz z fakturą VAT. Każdorazowy odbiór Produktów będzie potwierdzany dowodem odbioru (dokument WZ), który będzie podpisywany:

a) ze strony Dostawcy przez osobę upoważnioną do wydania Produktów,

b) ze strony Dystrybutora osobę upoważnioną do odbioru Produktów.

7. W treści WZ każdorazowo będą wskazywane:

a) data odbioru,

b) ilość odebranych Produktów,

c) stan zbiorczego opakowania Produktów.

8. Dystrybutor ma obowiązek sprawdzić zawartość wydawanego Produktu, porównując ją z dokumentem dostawy lub sprzedaży oraz pisemnie powiadomić Dostawcę o ewentualnych rozbieżnościach ilościowych lub wadach jakościowych dostarczonych Produktów zgodnie z §8 OWW.

9. Jeżeli odbiór Produktu nie nastąpi przez Dystrybutora w ustalonym terminie, w szczególności z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 4 OWW, Dostawca uprawniony będzie do jego zmagazynowania na koszt Dystrybutora lub - po uzgodnieniu nowego terminu dostawy - do wysyłki Produktu na koszt Dystrybutora. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Dostawcy do żądania zapłaty wynagrodzenia przez Dystrybutora, pomimo braku dostarczenia Produktów do Dystrybutora.

10. Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy w terminie 30 dni od daty rozładunku palet wielorazowych, na których dostarczony zostaje zamówiony Produkt. W przypadku braku zwrotu palet we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie lub zwrotu palet uszkodzonych, Dystrybutor zobowiązany będzie do zapłaty za przedmiotowe palety według cen wskazanych przez Dostawcę. Oceny stanu technicznego zwracanych palet dokonuje osoba reprezentująca Dostawcę.

 

§ 7

Ekspozycja

1. Strony Umowy mogą postanowić o użyczeniu Dystrybutorowi przez Dostawcę Produktów, w celu prezentacji potencjalnym nabywcom wybranych Produktów, znajdujących się w aktualnej ofercie Dostawcy, których wartość określona jest według Cennika Produktów obowiązującego u Dostawcy (dalej „Ekspozycja”).

2. Wraz z Ekspozycją Dostawca przekazuje Dystrybutorowi wszelkie informacje dotyczące instalacji i funkcjonowania Produktów wchodzących w skład Ekspozycji (w tym w miarę możliwości materiałów reklamowych), które to informacje Dystrybutor przekazywał będzie potencjalnym nabywcom. Dystrybutor w czasie trwania Umowy zobowiązany jest eksponować również przekazane mu przez Dostawcę materiały reklamowe.

3. Dystrybutor umieści Ekspozycję w miejscu widocznym dla potencjalnych nabywców, zapewniając w sposób nieskrępowany i niczym nieograniczony możliwość zapoznania się z właściwościami poszczególnych Produktów Dostawcy.

4. Każdorazowe wydanie i zwrot Produktów wchodzących w skład Ekspozycji nastąpią na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

5. Produkty wchodzące w skład Ekspozycji stanowią własność Dostawcy.

6. W przypadku naruszeń warunków użyczenia lub gdy Ekspozycja wykorzystywana jest do innych celów niż prezentacja Produktów potencjalnym nabywcom, Dostawca może zażądać bezzwłocznego zwrotu Produktów wchodzących w skład Ekspozycji.

7. Dystrybutor nie ma prawa przekazać Ekspozycji osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie. Dystrybutor nie może dokonywać żadnych zmian w Ekspozycji, w tym nanosić dodatkowych oznaczeń.

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek Produktu wchodzącego w skład Ekspozycji, Dystrybutor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę.

9. Koszty dokonanej przez Dostawcę naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych Produktów wchodzących w skład Ekspozycji obciążają Dystrybutora.

10. Produkty wchodzące w skład Ekspozycji podlegają zwrotowi do Dostawcy z dniem rozwiązania Umowy, na mocy której oddane zostają celem Ekspozycji w posiadanie Dystrybutora, a także w razie konieczności dokonania naprawy lub wymiany poszczególnych części Produktów wchodzących w skład Ekspozycji lub wymiany Produktów wchodzących w skład Ekspozycji na inne, z aktualnej oferty Dostawcy.

11. Po rozwiązaniu Umowy, Dystrybutor zobowiązany jest zwrócić Dostawcy, Produkty wchodzące w skład Ekspozycji w stanie niepogorszonym (poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji) – bez dodatkowego wezwania. Odbiór Produktów wchodzących w skład Ekspozycji od Dystrybutora zostanie dokonany przez Dostawcę na jego koszt.

12. Dystrybutor zobowiązany jest umożliwić Dostawcy odbiór Produktów wchodzących w skład Ekspozycji, na każde pisemne wezwanie Dostawcy, doręczone z 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 8

Reklamacja

1. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i mogą być składane Dostawcy wyłącznie w formie i w terminach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Na Dystrybutorze spoczywa obowiązek sprawdzenia zgodności każdej dostawy Produktów ze złożonym zamówieniem. Wszelkie braki, uszkodzenia Produktu winny być zgłoszone do Dostawcy, w formie pisemnej reklamacji, najpóźniej w momencie dostarczenia Produktów Dystrybutorowi (tj. wydania ich z magazynu Dostawcy w przypadku określonym w § 6 ust. 1 lit. a) albo dostarczenia Produktów w miejsce wskazane przez Dystrybutora w przypadkach określonych w § 6 ust. 1 lit. b) i c). W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków ilościowych, upoważnieni przedstawiciele Stron zobowiązani są do sporządzenia Protokołu Reklamacyjnego, określającego przyczyny i uzasadnienie reklamacji, pod rygorem utraty uprawnienia zgłaszania reklamacji w późniejszym terminie.

3. W przypadku wad dotyczących jakości sprzedanych Produktów, utrata prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktów Dystrybutorowi. Dystrybutor zobowiązany jest do doręczenia Dostawcy w tym terminie zawiadomienia reklamacyjnego. W przypadku wad ukrytych Dystrybutor zobowiązany jest do złożenia reklamacji do Dostawcy w terminie 7 dni od daty wykrycia tych wad, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili, w której wady takie powinny zostać wykryte przy zachowaniu należytej staranności przez Dystrybutora.

4. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od chwili sporządzenia Protokołu Reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2, albo otrzymania zawiadomienia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 3.

5. Dystrybutor jest zobowiązany złożyć Dostawcy reklamację wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do złożonej reklamacji Dystrybutor jest zobowiązany dołączyć wszelkie uzasadniające ją dowody (a w szczególności: zdjęcia i próbki wadliwych Produktów). Dystrybutor umożliwi Dostawcy lub osobom przez niego wskazanym dokonanie oględzin i badania Produktu uznanego przez Dystrybutora za wadliwy, w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji. Na żądanie Dostawcy Dystrybutor dostarczy Produkt, którego dotyczy reklamacja, w miejsce wskazane przez Dostawcę. W razie uwzględnienia reklamacji koszty doręczenia Produktu pokryje Dostawca.

6. Reklamacja złożona po upływie terminu lub z naruszeniem zasad określonych w ust. 5 nie wywołuje żadnych skutków prawnych, w szczególności nie będzie uważana za złożoną z zachowaniem terminów wskazanych w §8 OWW.

7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Dostawca może według swego uznania wymienić Produkt na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego Produktu lub usunąć wady powstałe w dostarczonym Produkcie. Dostawca i Dystrybutor mogą też uzgodnić inny sposób rekompensaty z tytułu uznanej reklamacji, co wymaga pisemnej zgody Stron pod rygorem nieważności.

8. Rozpatrzenie reklamacji zgodnie z § 8 ust. 7 wyklucza możliwość domagania się przez Dystrybutora dalszych rekompensat, w tym odszkodowań.

9. Dostawca ma prawo do wstrzymania się wobec Dystrybutora z realizacją zgłoszonych roszczeń w związku z reklamacjami do czasu uregulowania przez Dystrybutora wszystkich zaległych należności wobec Dostawcy.

10. Dostawca i Dystrybutor wyłączają odpowiedzialność Dostawcy w stosunku do Dystrybutora z tytułu rękojmi.

11. Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli Dystrybutor wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty lub dostarczenia dokumentu dostawy.

12. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu przez Dystrybutora oraz za błędy wykonawcze lub projektowe Dystrybutora lub osób trzecich, w tym w szczególności wadliwy montaż Produktów lub dobranie Produktów o niewłaściwych wymiarach.

13. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji i termin gwarancji określone zostają każdorazowo w dokumencie gwarancji, wydawanym wraz z Produktem.

14. Odpowiedzialność Dostawcy zostaje wyłączona w szczególności w następujących wypadkach:

1) uszkodzeń Produktu spowodowanych w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z Produktu, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji,

2) uszkodzeń Produktu spowodowanych ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez niestosowanie się do instrukcji obsługi,

3) uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

4) uszkodzeń Produktu, powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,

5) przeróbek oraz zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,

6) w przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb Produktu, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiających ich identyfikację,

7) w przypadku uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych Produktu bądź innych oznaczeń identyfikujących Produkt, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

15. Wady Produktów wynikłe na skutek ich transportu lub montażu dokonywanego przez Dystrybutora lub na jego zlecenie, usuwane będą wyłącznie przez Dystrybutora i na jego koszt.

16. OWW i Umowa w żaden sposób nie upoważniają Dystrybutora do składania w imieniu Dostawcy oświadczeń woli (w tym zawierania umów, zmiany warunków umów, gwarancji), a także przyjmowania oświadczeń woli w jego imieniu.

17. Dystrybutor pokryje poniesione przez Dostawcę koszty związane ze zgłoszeniem przez Dystrybutora nieuzasadnionej reklamacji.

18. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji od klientów Dystrybutora jest przedstawienie potwierdzenia dokonania zakupu Produktu u Dystrybutora, z którego wynikać będzie wyraźnie data dokonanej sprzedaży. Dystrybutor zobowiązany jest do sporządzenia dokładnej dokumentacji zdjęciowej, wykonywania wstępnej oceny zgłoszonej reklamacji Produktu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności, wskazania wad lub usterek Produktu i podania przyczyny ich powstania i przekazania tych informacji Dostawcy na piśmie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania. Strony niniejszym uzgadniają, że reklamacje klientów Dystrybutora muszą być składane Dostawcy za pośrednictwem Dystrybutora w trybie wskazanym powyżej.

 

§ 9

Czas trwania Umowy

1. Strony zawierają Umowę na czas w niej wskazany.

2. Strony mają prawo wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia.

3. Z upływem okresu wypowiedzenia zobowiązania pieniężne Dystrybutora stają się natychmiast wymagalne.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Dystrybutora warunków Umowy, OWW lub działania Dystrybutora na szkodę Dostawcy.

5. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Stron od wywiązania się ze złożonych do dnia wypowiedzenia zamówień, przy czym w okresie wypowiedzenia Umowy, Dystrybutor zobowiązany jest do całkowitego rozliczenia się z płatności wobec Dostawcy.

6. Za porozumieniem Stron Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dystrybutor niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną przez Dostawcę lub inne podmioty działające na zlecenie Dostawcy, wiadomości i informacji o charakterze handlowym.

2. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o jakichkolwiek zmianach adresowych i kontaktowych. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień zdania poprzedzającego zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, zgody, informacje itd. przesłane tej Stronie na poprzedni adres lub przekazane za pomocą poprzedniego numeru faksu/telefonu, będą uważane za dostarczone prawidłowo.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa wraz z niniejszymi OWW obejmuje całość dotychczasowych uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących warunków współpracy handlowej i zastępują wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia, zobowiązania lub ugody.

6. W sprawach nieobjętych Umową i OWW będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

7. Miejscem wykonania oraz wyłączną właściwością terytorialną Sądu dla wszystkich wynikających sporów związanych z Umową, jest siedziba Dostawcy.