Hanarol.pl
Aktualności
20.05.2022
Zmiana danych firmy

Szanowni Państwo. Informujemy, że z dniem 18 maja 2022 roku firma HANAROL Artur Potas uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą HANAROL sp. z o.o. (dalej: „Spółka”).


Wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 18 maja 2022r.

Przekształcenie nastąpiło w trybie przepisów art. 5841 – 58413 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Spółka z mocy prawa stała się stroną praw i obowiązków firmy HANAROL Artur Potas, co oznacza m.in. ciągłość zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Mając jednak na uwadze fakt, że przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego nie pociąga za sobą przejęcia numerów indentyfikacyjnych, pragniemy poinformować Państwa, że Spółka posługuje się w obrocie następującymi danymi identyfikacyjnymi:

HANAROL sp. z o.o. (Dawniej Hanarol Artur Potas)

KRS: 0000971847
NIP: 8262215214
REGON: 522052889

W związku z powyższym prosimy o wykorzystywanie powyższych danych identyfikacyjnych w dokumentach rozliczeniowych wystawianych od dnia 18 maja 2022 roku. Informujemy jednocześnie, że zmianie nie uległ numer rachunku bankowego.