Hanarol.pl
Współpraca
Ogólne warunki świadczeń gwarancyjnych

1. Artur Potas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HANAROL sp. z o.o. (Dawniej Artur Potas) z siedzibą w Tyrzynie, nr 20, 08-480 Maciejowice („HANAROL”) udziela Kupującemu gwarancji, zapewniając dobrą jakość i sprawne działanie Produktów na okres wskazany w karcie gwarancyjnej, nie dłuższy jednak niż 24 miesięcy od daty sprzedaży Produktu przez HANAROL. Gwarancja obejmuje Produkty wyprodukowane przez HANAROL. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

2. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku użytkowania Produktów zgodnie z przeznaczeniem i według wytycznych zawartych w instrukcji użytkowania oraz instrukcji montażu.

3. Naprawa gwarancyjna bez ważnej karty gwarancyjnej i dokumentu potwierdzającego datę zakupu Produktu wyprodukowanego przez HANAROL, bezpośrednio od HANAROL albo jego partnera biznesowego, z którym HANAROL posiada zawartą stałą umowę o współpracy („Dystrybutora”), nie będzie wykonana, a HANAROL nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności. Okres Gwarancji na Produkt sprzedany przez Dystrybutora nie może przekroczyć okresu wskazanego w ust. 1 zd. 1 niniejszych Ogólnych warunków świadczeń gwarancyjnych HANAROL.

4. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

5. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu przez Kupującego Produktu wyprodukowanego przez HANAROL bezpośrednio od HANAROL albo od Dystrybutora.

6. W przypadku stwierdzenia wad Produktu Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z jego użytkowaniem, niezwłocznego poinformowania HANAROL, zabezpieczenia Produktu przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Reklamacje winny być składane pisemnie pod rygorem nieważności z dokładnym opisem zaistniałej wady. Do złożonej reklamacji Kupujący zobowiązany jest dołączyć dokumentację zdjęciową, dokładny opis usterki, wskazać wady lub usterki Produktu oraz podać okoliczności i przyczyny ich powstania. Kupujący umożliwi HANAROL lub osobom przez HANAROL wskazanym dokonanie oględzin i badania Produktu uznanego przez Kupującego za wadliwe w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji.

Na żądanie HANAROL Kupujący dostarczy Produkt, którego dotyczy reklamacja, w miejsce wskazane przez HANAROL. Produkty odesłane na adres HANAROL na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji HANAROL nie zostaną przyjęte. Reklamowany Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu spoczywa na Kupującym. HANAROL nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Produktu w transporcie w szczególności wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

8. W przypadku zakupu Produktu przez Kupującego od Dystrybutora, warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji od klientów Dystrybutora jest przedstawienie potwierdzenia dokonania zakupu u Dystrybutora, z którego wynikać będzie wyraźnie data dokonanej sprzedaży. Dystrybutor zobowiązany jest do sporządzenia dokładnej dokumentacji zdjęciowej, wykonywania wstępnej oceny zgłoszonej reklamacji Produktu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności, wskazania wad lub usterek Produktu i podania przyczyny ich powstania i przekazania tych informacji HANAROL na piśmie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje Kupujących, będących klientami Dystrybutora muszą być składane HANAROL wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora w trybie wskazanym powyżej. Kupujący umożliwi HANAROL lub osobom przez HANAROL wskazanym dokonanie oględzin i badania Produktu uznanego przez Kupującego za wadliwe w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji. Na żądanie HANAROL Kupujący dostarczy Produkt, którego dotyczy reklamacja, w miejsce wskazane przez HANAROL.

9. HANAROL ma prawo do wstrzymania się wobec Kupującego z realizacją zgłoszonych roszczeń w związku z reklamacjami, do czasu uregulowania przez podmiot, który nabył Produkt, którego reklamacja dotyczy, wszystkich zaległych należności wobec HANAROL.

10. HANAROL jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszych ogólnych warunkach świadczeń gwarancyjnych. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktu jest nieistotna, HANAROL może obniżyć cenę Produktu, dokonując zwrotu części zapłaconej ceny Kupującemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji. Strony mogą także za obustronnym porozumieniem na piśmie pod rygorem nieważności ustalić szczegóły dotyczące odrębnych warunków usunięcia wady.

11. HANAROL podejmie działania mające na celu ustalenie przyczyny i usunięcie wady w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia gwarancyjnego wynosi 14 dni, liczonych od daty zgłoszenia reklamacji. Naprawa zostanie wykonana do 14 dni roboczych od chwili pozytywnego rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku Produktu nietypowego, wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Kupującego, w szczególności Produktu o specyficznych parametrach lub właściwościach, do których naprawy potrzebne są specjalistyczne części zamienne, HANAROL zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do wyprodukowania ww. części, nie dłużej jednak niż o 90 dni.

W przypadku konieczności dokonania usunięcia wady w miejscu zamieszkania/siedzibie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i umożliwić HANAROL bezpieczną procedurę serwisową zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczególności zapewnić niezbędne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.), odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.). W innym przypadku HANAROL ma prawo do odmowy działań serwisowych oraz spisania stosownej notatki dokumentującej brak możliwości przeprowadzenia procedury serwisowej.

12. Elementy, które mogą być odłączone od Produktu bez znacznego naruszenia jego konstrukcji, w porozumieniu z HANAROL mogą być zdemontowane samodzielnie przez Kupującego oraz niezwłocznie odesłane do siedziby HANAROL po otrzymaniu przez Kupującego, zgłaszającego roszczenie gwarancyjne informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Demontaż jakichkolwiek elementów może być wykonywany przez Kupującego jedynie po uprzednim otrzymaniu przez Kupującego zgody HANAROL.

13. W przypadku dostarczenia Produktu bądź jego części, których zgłoszenie reklamacyjne dotyczy, do siedziby HANAROL przez firmę kurierską wskazaną przez HANAROL, naprawa będzie wykonana bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia części albo Produktu. Po uprzednim uzgodnieniu z HANAROL warunków przesyłki kurierskiej i potwierdzeniu ich przez HANAROL w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej, koszty przesyłki kurierskiej pokrywa HANAROL. Po dokonaniu naprawy element zostanie odesłany przez HANAROL na adres Kupującego i zostanie zamontowany samodzielnie przez Kupującego w porozumieniu z HANAROL.

14. Obsługę gwarancyjną może wykonywać, pod rygorem utraty praw gwarancyjnych, wyłącznie serwis firmy HANAROL.

15. Niniejsza gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polski.

16. Niniejsze ogólne warunki świadczeń gwarancyjnych, wyłączają odpowiedzialność HANAROL z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

17. Części wadliwe, wymienione w okresie gwarancji stanowią własność HANAROL.

18. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

19. HANAROL, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterek powstałych z jego winy, zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy. W przypadku stwierdzenia, że wada lub usterka nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innej osoby trzeciej, wszystkie koszty związane z naprawą ponosi podmiot zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji. Klasyfikację usterek jak i ich usuwanie dokonuje serwis HANAROL. W przypadku nieuzasadnionego wezwania przez Kupującego serwisu HANAROL dotyczącego roszczeń z udzielonej gwarancji, wszystkie koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem (tj. koszty dojazdu oraz koszty usługi serwisowej) ponosi Kupujący, zgodnie z cennikiem serwisowym HANAROL.

20. Gwarancja nie obejmuje:

a) naturalnego zużycia części przy normalnej eksploatacji, spowodowanego właściwościami tych elementów,

b) uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie będąc przedstawicielem HANAROL, naprawiały lub modyfikowały Produkt,

c) uszkodzeń spowodowanych przez części i akcesoria niezatwierdzone przez HANAROL,
a które zostały zamontowane w Produkcie,

d) zewnętrznych skutków mechanicznych uszkodzeń Produktu spowodowanych uderzeniami twardych przedmiotów lub powstałych w wyniku wypadku,

e) uszkodzeń spowodowanych niedopełnieniem przez Kupującego obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki, która widoczna była podczas eksploatacji Produktu.

21. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

a) nieprzestrzegania zaleceń zawartych w dostarczonej przez HANAROL dokumentacji, w tym instrukcji użytkowania i montażu Produktu w zakresie prawidłowej instalacji, eksploatacji, konserwacji lub regulacji,

b) dokonania modyfikacji w konstrukcji Produktu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody HANAROL i zapewnienia nadzoru serwisu HANAROL na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami,

c) użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

d) uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

e) uszkodzeń Produktu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,

f) w przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb Produktu, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiających ich identyfikację,

g) w przypadku uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących Produkt, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

22. Wady Produktów wynikłe na skutek ich transportu lub montażu dokonywanego przez Kupującego lub na jego zlecenie, mogą być usuwane przez HANAROL wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego, na warunkach odrębnie uzgodnionych pomiędzy Stronami.